Masz pytania - skontaktuj się z nami

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania każdej z poniższych zgód. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Poniższe zgody obowiązują do odwołania.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Zamknij
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Telewizja Osobista™ - Centrum Pomocy - Petrotel

Wyszukiwarka

Pokaż formularz kontaktowy Pokaż formularz kontaktowy

Menu Centrum Pomocy

Telewizja Osobista™

Aby uruchomić odbiór telewizji należy we właściwy sposób połączyć ze sobą trzy urządzenia – Router Technicolor, dekoder STB lub Netia Player oraz telewizor. Prawidłowe podłączenie prezentuje poniższa grafika:
 

Schemat podłączeniea telewizji IPTV

Podłączenie routera Technicolor i dekodera STB:

Podłączenie usługi najlepiej  zacząć od uruchomienia internetu. W tym celu router Technicolor należy podłączyć do splittera (rozdzielacza) uprzednio podłączonego do gniazdka telefonicznego. Prawidłowe podłączenie routera Technicolor prezentuje grafika:


Schemat podłączenie routera Technicolor i dekodera STB  

Po podłączeniu routera Technicolor należy odczekać kilka minut – w tym czasie urządzenie samo się skonfiguruje. Po zakończonej konfiguracji diody Power, Ethernet, Wireless, Broadband oraz Internet będą świeci się na zielono:

Routera Technicolor

Podłączenie urządzenia Netia Player do routera Technicolor:
 

W tym celu należy kabel Ethernet podłączyć do jednego z  portów ETH na routerze Technicolor oraz do portu oznaczonego Port Netia Player na urządzeniu Netia Player.  

Ostatni krok, to podłączenie telewizora do urządzenia Netia Player. Zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

 

Schemat podłączenia telewizora do Netia Player

Telewizor można podłączyć do urządzenia Netia Player na dwa sposoby.

  • poprzez złącze HDMI – jest to metoda zalecana, sygnał przesyłany jest w jakości HD,
  • poprzez złącze miniDIN-SCART (tzw. Euro-złącze) – metoda alternatywna, w przypadku gdy telewizor nie posiada złącza HDMI – zapewnia jakość standardową – SD.

Po podłączeniu Netia Playera może okazać się konieczne przełączenie telewizora w tryb odbioru zewnętrznego sygnału – tzw. AUX.

Następny krok to podłączenie Netia Player do routera Technicolor. W tym celu należy kabel Ethernet podłączyć do jednego z czterech portów ETH na routerze Technicolor oraz do portu oznaczonego Schemat podłączenie Netia Player na urządzeniu Netia Player.  
Drugi krok, to podłączenie telewizora do urządzenia Netia Player. Zostało to zaprezentowane na poniższej grafice:

Podłączenie Netia PlayerTelewizor można podłączyć do urządzenia Netia Player na dwa sposoby:

  • poprzez złącze HDMI – jest to metoda zalecana, sygnał przesyłany jest w jakości HD,
  • poprzez złącze miniDIN-SCART (tzw. Euro-złącze) – metoda alternatywna, w przypadku gdy telewizor nie posiada złącza HDMI – zapewnia jakość standardową SD.

Po podłączeniu Netia Playera może okazać się konieczne przełączenie telewizora w tryb odbioru zewnętrznego sygnału – tzw. AUX.

Problem: Brak obrazu
Możliwe przyczyny:
Telewizor jest wyłączony:
o Sprawdź korzystając z pilota do telewizora czy na ekranie wyświetla się obraz. Jeżeli nie to sprawdź czy telewizor jest podłączony do zasilania.
Telewizor jest niepodłączony do NetiaPlayer:
o Sprawdź czy NetiaPlayer jest podłączony do telewizora kablem HDMI lub SCART.
Telewizor ma błędnie wybrane źródło sygnału:
o W menu telewizora wybierz odpowiednie źródło sygnału. Sposób przełączenia źródła sygnału jest opisany w instrukcji obsługi telewizora. Zwykle odpowiada za to przycisk AV lub SOURCE na pilocie telewizora.

NetiaPlayer jest wyłączony:
o Sprawdź czy na urządzeniu NetiaPlayer świeci się biała dioda.
Uwaga, w silnie oświetlonym pomieszczeniu świecąca dioda może nie być widoczna, zaleca się sprawdzenie diody w zacienionym otoczeniu.
Jeżeli dioda się nie świeci wciśnij przycisk włącz/wyłącz na pilocie. Jeżeli dioda wciąż się nie zapaliła, wciśnij przycisk z przodu obudowy urządzenia NetiaPlayer.

Netia Player


Jeżeli dioda na urządzeniu NetiaPlayer nie zamruga oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania lub jest uszkodzone. Uszkodzenie urządzenia należy zgłosić dzwoniąc na infolinię Netii pod numer 801 802 803.
Jeżeli po wciśnięciu przycisku na obudowie NetiaPlayer dioda zamruga należy przeprowadzić diagnozę pilota. Patrz poniżej -> Uszkodzenie pilota.

Netia Player jest zawieszony lub wysyła do urządzenia sygnał w wyższej rozdzielczości niż telewizor jest zdolny odtworzyć:

o Zresetuj urządzenie NetiaPlayer poprzez pięciokrotne wciśnięcie przycisku z przodu obudowy.  Przycisk należy wciskać w odstępach 1 – sekundowych.
Reset spowoduje powrót do ustawień początkowych.


Problem: Netia Player nie reaguje na polecenia z pilota – np. kanały na telewizorze się nie zmieniają, nie pojawia się menu
Możliwe przyczyny:
Urządzenie NetiaPlayer jest zawieszone

o Wyłącz NetiaPlayer z prądu na 30 sekund. Podłącz ponownie. Jeżeli to nie pomoże zresetuj urządzenie poprzez 5-krotne wciśnięcie przycisku umieszczonego z przodu obudowy. Przycisk należy wciskać w odstępach 1 – sekundowych. Reset spowoduje powrót do ustawień początkowych.

Rozładowane są baterie pilota

o Sprawdź czy z odległości 10 cm NetiaPlayer reaguje na polecenia pilota. Jeżeli reaguje, należy wymienić baterię.

•    Uszkodzenie pilota

o Jeżeli NetiaPlayer nie reaguje na wciskanie przycisków pilota należy spojrzeć na pilota poprzez wyświetlacz aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego z aparatem cyfrowym.  Patrząc w ten sposób na poprawnie działający pilot, widać mruganie diody po wciśnięciu dowolnego przycisku. Jeżeli dioda nie mruga oznacza to, że baterie są całkowicie rozładowane lub pilot jest uszkodzony. Uszkodzenie pilota należy zgłosić dzwoniąc na infolinię Netii pod numer 801 802 803.


Problem: EPG urządzenia Netia Player wyświetla informacje o nieaktualnych programach
Możliwe przyczyny:
Nieaktualna godzina na urządzeniu NetiaPlayer:

o Należy wyłączyć urządzenie NetiaPlayer przyciskiem włącz/wyłącz. Jeżeli to nie pomoże należy odłączyć NetiaPlayer od zasilania i po 30 sekundach podłączyć ponownie. Jeżeli i to nie da żadnych rezultatów należy zresetować urządzenie poprzez pięciokrotne wciśnięcie przycisku z przodu obudowy. Przycisk należy wciskać w odstępach 1-sekundowych.

Nieaktualny EPG na urządzeniu Netia Player:

o Należy ręcznie pobrać nowy EPG. W tym celu należy wybrać „Menu”, następnie „Ustawienia”, „Informacje i diagostyka”, „Resetuj” i wybrać „Resetuj EPG”. Pobieranie nowego EPG może potrwać kilka minut.


Problem: NetiaPlayer nie łączy się z Internetem
Możliwe przyczyny:
Router klienta (np. NetiaSpot) nie nawiązał połączenia z Internetem:
Należy sprawdzić czy sygnał internetowy dociera do routera abonenta. W przypadku routera NetiaSpot możliwe są dwa przypadki:

o Dioda na NetiaSpot świeci się na kolor czerwony - w takim przypadku należy wyłączyć NetiaSpot z prądu i podłączyć ponownie po 30 sekundach. Jeżeli dioda na NetiaSpot dalej świeci na kolor czerwony należy przeprowadzić diagnozę połączenia z Internetem poprzez próbę otwarcia jakiejkolwiek strony www na komputerze podłączonym do NetiaSpot. Router NetiaSpot wyświetli informację pomocne w diagnozie braku połączenia;
o Dioda na NetiaSpot świeci na kolor biały – oznacza to, iż połączenie z Internetem jest nawiązane przez NetiaSpot. Mimo tego, należy wyłączyć NetiaSpot z prądu i podłączyć ponownie po 30 sekundach. Jeżeli NetiaPlayer w dalszym ciągu nie łączy się z Internetem” należy postępować zgodnie z instrukcjami dla problemu: „NetiaPlayer nie łączy się z routerem NetiaSpot”.

NetiaPlayer nie łączy się z routerem NetiaSpot

Należy sprawdzić informacje z menu „Diagnostyka urządzenia NetiaPlayer” dostępnego w belce „Informacje i diagnostyka”.  Jeżeli w polu „Internet” widać informację „OK (podłączono)” oznacza to, że NetiaPlayer jest poprawnie podłączony do Internetu. Jeżeli w polu „Internet” widać informację „Niepowodzenie” należy sprawdzić, jaki komunikat wyświetla się w polu „Sieć lokalna”. Istnieją następujące możliwości komunikatu w polu „Sieć lokalna”:

o Komunikat „W toku…” – oznacza, że żadne połączenie nie zostało nawiązane. Jeżeli NetiaPlayer ma być podłączony przez kabel sieciowy (Ethernet) należy przejść do menu „Ustawienia”, następnie „Połączenie sieciowe” oraz wybrać „Połączenie przez Ethernet”. Jeżeli pojawi się informacja „podłącz kabel Ethernet” należy sprawdzić fizyczne podłączenie kabla sieciowego między NetiaPlayer a NetiaSpot. Jeżeli NetiaPlayer ma być podłączony przez WiFi należy przejść do menu „Ustawienia”, następnie „Połączenie sieciowe” oraz „Połączenie przez WiFi” lub „Połącz za pomocą WPS”. Jeżeli zostało wybrane „Połączenie przez WiFi” należy z listy sieci wybrać właściwą sieć i kliknąć OK, aby się z nią połączyć (konieczne będzie podanie hasła dostępowego. Na routerze NetiaSpot znajduje się ono na spodzie urządzenia na naklejce z informacją „Klucz WPA”). Jeżeli wybrano „Połącz za pomocą WPS” należy na routerze NetiaSpot wcisnąć przycisk WPS i przytrzymać wciśnięty do momentu, aż dioda zacznie mrugać. Następnie należy wybrać przycisk OK w menu NetiaPlayer.
 
o Wyświetlany jest adres IP np. 192.168.X.X (online: Ethernet) lub 192.168.X.X (online: WiFi) – należy wyłączyć z prądu router NetiaSpot i podłączyć go ponownie po 30 sekundach. Jeżeli w dalszym ciągu występuje ten sam komunikat należy odłączyć z zasilania NetiaPlayer i podłączyć ponownie po 30 sekundach. Jeżeli problem dalej występuje należy zresetować urządzenie NetiaPlayer poprzez pięciokrotne wciśnięcie przycisku z przodu obudowy.  Przycisk należy wciskać w odstępach 1 – sekundowych. Jeżeli problem dalej występuje należy zresetować urządzenie NetiaSpot poprzez wciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku RESET przez 10 sekund. Jeżeli problem dalej występuje należy zadzwonić na infolinię Netii pod nr 801 802 803.

o Wyświetlany jest adres IP np. 192.168.X.X (kabel odłączony: Ethernet) – należy sprawdzić podłączenie kabla sieciowego (Ethernet) między NetiaPlayer i NetiaSpot. Jeżeli podłączenie jest poprawne należy wyłączyć NetiaPlayer z prądu i podłączyć ponownie po 30 sekundach. Jeżeli problem dalej występuje należy wyłączyć z prądu router NetiaSpot i podłączyć go ponownie po 30 sekundach. Jeżeli problem dalej występuje należy zresetować urządzenie NetiaPlayer poprzez pięciokrotne wciśnięcie przycisku z przodu obudowy.  Przycisk należy wciskać w odstępach 1 – sekundowych. Jeżeli problem dalej występuje należy zresetować urządzenie NetiaSpot poprzez wciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku RESET przez 10 sekund. Jeżeli problem dalej występuje należy skontaktować się z infolinią Netii dzwoniąc pod nr 801 802 803.

BOK

1 Maja 12 lok. 7

(wejście od Al. Jachowicza)

  • Infolinia: 24 366 66 66

Czynne:

pon. – pt.: 9.00 – 17.00

© 2000 - 2022 Petrotel Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie